Math Camp Wiki
Advertisement

วิจิตโรลล์ เป็นเกมชนิดหนึ่ง

กฏของวิจิตโรลล์[]

  1. ทุกคนเล่นวิจิตโรลล์
  2. นิยาม "ความผิด" คือ การที่คนคนหนึ่ง พูดสองพยางค์ที่มีพยัญชนะต้นเป็น วอ และอีกอัน จอ ตามลำดับ ยกเว้น กรณีพูดชื่อท่านผู้นั้น แล้วต่อด้วยคำว่า "โรลล์" ในพยางค์ต่อไป (ไม่ว่าพยางค์ต่อไปจะต้องรอนานเพียงใด)
  3. คนคนหนึ่งจะแพ้วิจิตโรลล์ได้ในสองกรณี
    1. มีความผิด และผู้สนทนาด้วยเอ่ยความผิดนั้น ด้วยวลี "xxxแพ้วิจิตโรลล์" ในประโยคถัดมา
    2. อีกฝ่ายหนึ่งแกล้งมีความผิด แล้วประโยคต่อมาที่เราพูดตอบประโยคที่อีกฝ่ายมีความผิด ไม่ได้อยู่ในรูป "xxxแพ้วิจิตโรลล์" จากนั้น ผู้แกล้งทักกลับว่า "xxxแพ้วิจิตโรลล์" จะแพ้ทางอ้อมทันที

ดูเพิ่ม[]

Advertisement